Запобігання корупції

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 №706 «Питання запобігання та виявлення корупції» у відділі освіти Барвінківської районної державної адміністрації призначено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції.

У своїй діяльності визначена особа керується Законом України «Про запобігання корупції», Типовим положенням про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженим постановому Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 №706, Кодексом України про адміністратині правопорушення, Кримінальним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами у сфері антикорупційного законодавства та своєю посадовою інструкцією.

 

Про стан роботи відділу освіти із зверненнями громадян та з питань виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» упродовж 2015 року

 

Відділ освіти Барвінківської районної державної адміністрації постійно тримає на контролі стан дотримання та виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», чинних законодавчих актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень колегій обласної державної адміністрації, рішень колегії районної державної адміністрації.

На апаратних нарадах відділу освіти протягом 2015 року заслуховувалась інформація щодо запобігання корупційним діянням, постійно проводилась роз’яснювальна робота серед державних службовців відділу освіти для підвищення рівня знань з питань протидії корупції.

Одним із важливих напрямів діяльності є кадрове забезпечення на рівні сучасних вимог. При прийнятті на державну службу претенденти на заміщення вакантної посади ознайомлені з обмеженнями. Документи про ознайомлення підписані кожним працівником та зберігаються в особових справах.

Протягом 2015 року осіб, які претендували на зайняття посад державних службовців, не було.

Починаючи з 26 квітня 2015 року введений в дію новий Закон України «Про запобігання корупції», який розроблено на виконання завдань, визначених пунктом 3 Плану першочергових заходів з подолання корупції, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 року N 647-р. Метою вказаного Закону є комплексне реформування системи запобігання корупції у відповідності до міжнародних стандартів та успішних практик іноземних держав.

Основними складовими превентивної антикорупційної системи визначено:

  • наявність спеціалізованого органу з питань запобігання корупції;
  • правила формування та реалізації антикорупційної політики;
  • антикорупційні обмеження;
  • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
  • спеціальні антикорупційні інструменти;
  • захист викривачів;
  • відповідальність за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення;
  • усунення наслідків корупційних правопорушень;
  • міжнародне співробітництво.

Такий підхід дозволить забезпечити виконання рекомендації I Групи держав проти корупції (GRECO), наданої за результатами Спільних Першого та Другого раундів оцінювання.

Законом передбачено низку механізмів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, встановлено правила щодо уникнення публічними службовцями реального та потенційного конфлікту інтересів, чітко визначено алгоритм дій службовців та їх керівників щодо вирішення ситуацій наявного конфлікту інтересів, що дозволить забезпечити максимальну об’єктивність при виконанні відповідними особами своїх службових обов’язків.

При цьому серед запропонованих способів врегулювання конфлікту інтересів усунення особи від виконання завдання; вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів; застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень; обмеження доступу особи до певної інформації; перегляд обсягу службових повноважень особи; переведення особи на іншу посаду; звільнення особи.

Закон включає перелік правил етичної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що ґрунтуються на Модельному кодексі поведінки державних службовців, передбаченому в Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи.

Важливою складовою Закону є правила щодо системи об’єктивного фінансового контролю за майновим станом публічних службовців, що полягатиме у: поданні декларацій в електронній формі; комплексі перевірок декларацій антикорупційним превентивним органом; оприлюдненні декларацій у спеціальному єдиному реєстрі; розширенні переліку відомостей, що підлягатимуть зазначенню в декларації; встановленні кримінальної відповідальності за подання в декларації завідомо недостовірних відомостей, а також за умисне неподання декларації; проведенні стосовно службовців моніторингу способу їх життя з метою перевірки відповідності рівня життя задекларованим майну та доходам; встановленні обов’язку службовців повідомляти антикорупційний орган про істотні зміни у своєму майновому стані та про відкриття рахунків у закордонних банках.

Закон містить положення щодо забезпечення захисту викривачів, які повідомляють про факти корупції, у тому числі заборону застосування до них негативних заходів впливу.

Також Законом передбачено правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень, а саме скасування виданих внаслідок порушення антикорупційного закону актів, визнання нікчемними відповідних правочинів, відшкодування завданих корупційними правопорушеннями збитків.

Крім того пропонується закріпити засади здійснення міжнародного співробітництва в антикорупційній сфері.
Корупція становить значну загрозу демократії, реалізації принципу верховенства права, національній безпеці, становленню громадянського суспільства. Створення дієвої системи запобігання корупції дасть змогу виявляти її соціальні передумови та долати наслідки цього явища. Тому безумовно, пріоритет у боротьбі з проявами корупції надається у відділі освіти профілактичним заходам.

 

Презентація “Запобігання і протидія корупції”